top of page

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: K.M. Nelissen- Lisseveld
BIG-registraties: 99933080825
Overige kwalificaties: Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Basisopleiding: WO Gezondheidszorgpsychologie
Persoonlijk e-mailadres: ineke@ppdrimmelen.nl
AGB-code persoonlijk: 94011848
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Positieve Psychologie Drimmelen
E-mailadres: Ineke@ppdrimmelen.nl
KvK nummer: 51128551
Website: www.ppdrimmelen.nl
AGB-code praktijk: 94059422
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
PPDrimmelen is een praktijk voor kinderen, jongeren (50%) én volwassenen (50). De behandeling is
gebaseerd op oplossingsgerichte PCGT. EMDR wordt aangeboden. De behandeling is kortdurend; in
overleg met de verwijzer kan een verlenging worden aangeboden.
Voor de behandeling van kinderen en jongeren is het gebruikelijk dat beide ouders met gezag
deelnemen aan tenminste het eerste gesprek.
Volwassenen en jongvolwassenen komen meestal alleen naar de gesprekken. Natuurlijk zijn ouders,
partners en belangrijke anderen van harte welkom.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: K.M. Nelissen- Lisseveld
BIG-registratienummer: 99933080825
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: K.M. Nelissen- Lisseveld
BIG-registratienummer: 99933080825
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Zorggroep(en)
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsenpraktijken: De Ligne, de Biesbosch, Dokters & Co, Onder de Torens, Mosa, van der Geest
en van der Putten, Van Bavel en Wisselaar, Jacobs, Lammers en Smits, Lage Zwaluwe en overige bij
Zorroo aangesloten huisartsenpraktijken.
Collega psychologen:
Frank Annee 19063344325
Lieke Kraut 59912065425
Leonie van Rozendaal 49913429425 & 69913429416
Suzanne Hobbelink 49931833931
Hanna de Visser 99931066931
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Vanuit Zorroo sluit ik aan bij het MDO van De Ligne, de Biesbosch en Onder de Torens. Indien overleg
noodzakelijk is én de client geeft toestemming overleg ik met de deelnemende collega's.
Met de hierboven opgegeven collega's overleg ik ook indien cliënt toestemming geeft. Mocht ik
vastlopen met een cliënt, kan ik indien nodig ook anoniem met mijn collega psychologen-
orthopedagogen bespreken welke rol ik speel in een casus en wat dat met mij doet.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Bij de huisartsenpost; door te bellen naar hun eigen huisarts buiten kantoortijd worden patiënten
verwezen naar de betreffende huisartsenpost. Voor spoed belt met 112, of 113.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: de communicatie met crisis, SEH of HAP via de huisartsen verloopt.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Frank Annee 19063344325
Lieke Kraut 59912065425
Leonie van Rozendaal 49913429425 & 69913429416
Lydie van Leeuwen 59049723625
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
De kwaliteit van de geleverde of te leveren zorg, kwaliteit van de processen,
deskundigheidsbevordering.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.ppdrimmelen.nl/afspraken-en-veelgestelde-vragen
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://www.ppdrimmelen.nl/privacyenkwaliteit
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Ineke Nelissen
ineke@pprimmelen
NIP: www.psynip.nl
Link naar website:
https://www.ppdrimmelen.nl/privacyenkwaliteit
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Lieke Kraut, of de POH GGZ van de huisarts van de cliënt.
Met cliënten maak ik altijd de afspraak dat ik tijdens mijn vakanties bereikbaar ben. Indien nodig
plannen we een telefonisch consult in.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.ppdrimmelen.nl/afspraken-en-veelgestelde-
vragen
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Cliënten worden aangemeld door verwijzer, of nemen zelf telefonisch of via mail contact met mij op.
Na aanmelding neem ik (liefst telefonisch) contact op met de cliënt.
Cliënt vult contactformulier in op mijn website; ik maak een account aan op Cliëntenloging om
beveiligd met elkaar te kunnen mailen.
Ik stuur via Cliëntenlogin de intakevragenlijst en informatie over de behandeling.
We plannen een afspraak in.
Alle communicatie verloopt via mijzelf.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Evaluatie van elk behandelgesprek met cliënt.
Tussentijdse evaluatie.
Eind evaluatie van de behandeling.
De evaluatie gebeurt mondeling tijdens de afspraak. Aan het begin en eind van de behandeling wordt
via Zorroo een vragenlijst aan de cliënt gestuurd.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er vindt een voortgangsbespreking plaats met de cliënt. Indien nodig wordt de VAS afgenomen.
Vragenlijsten worden via Zorroo aan het begin en eind van het traject verstuurd. Idem met de ROM
gegevens.
De eindevaluatie van het behandelverloop en behandelresultaten wordt (met toestemming van de
cliënt verzonden aan de verwijzer.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Standaard: aan het einde van elk gesprek, na elke 3 gesprekken, aan het eind van het
behandeltraject.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
De tevredenheid wordt mondeling nagevraagd aan begin en eind van elk gesprek. Via het systeem
van Zorroo wordt een vragenlijst gestuurd.
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: K.M. Nelissen- Lisseveld
Plaats: Made
Datum: 25-08-2023
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja

bottom of page