top of page

Model Privacyverklaring NIP voor zelfstandig gevestigde psychologen   

Juist als psycholoog hecht ik groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In het privacystatement leg ik uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Op verzoek stuur ik je het privacyregelement toe.

Je dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht mij/de praktijk om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Je rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik verwacht dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je partner of kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.    

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn/haar rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn/haar rechten zelfstandig uit. 

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem/haar uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen  de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.  

Kwaliteit
GZ-psycholoog is een door de overheid ingestelde, beschermde titel. Je mag deze titel alleen voeren als je geregistreerd bent via de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en aan bepaalde eisen voldoet op het gebied van vakkennis en vaardigheden. Ook betekent het dat GZ-psychologen onder het wettelijk tuchtrecht vallen.

Mijn BIG registratie nummer is: 99933080825

Als GZ-psycholoog heb ik een kwaliteitsstatuut opgesteld. Deze kun je hier lezen, of bij mij opvragen.

Ik beschik over een beroepsregistratie op postmasterniveau en ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen.  Ik voldoe aan de norm voor vakbekwaamheid, handel naar de Beroepscode voor psychologen en val onder het tuchtrecht van het NIP

Mijn registratienummers zijn:

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP: 00133222

Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ: 130002130 

bottom of page